Våra tillstånd

Senior Rådgivarna är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Som anknutet ombud får Senior Rådgivarna ta emot och vidarebefordra instruktioner eller order avseenden investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster.

Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Senior Rådgivarna är också registrerat som försäkringsförmedlare och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lag om försäkringsförmedling förmedla livförsäkringar (samtliga klasser) samt olycksfalls- och sjukförsäkring.

Senior Rådgivarna har även tillstånd för förmedling av fondandelar och investeringsrådgivning avseende fondandelar.

I egenskap av försäkringsförmedlare, med nämnda sidotillstånd, står Senior Rådgivarna direkt under Finansinspektionens tillsyn.

 

" Det handlar om att göra rätt på alla plan. För dig som kund innebär det att vi har alla tillstånd på plats och att vi följer de regler och den lagstiftning som gör att du som kund kan känna dig trygg och säker."